Rev No : 4

Tarih : 18.01.2022

EZER OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ ŞİRKET POLİTİKASI

Çalışma Prensiplerimiz

Ürün ve hizmette öncelikli amacımız; faaliyetimize KALİTE ANLAYIŞI, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ, ÇEVRE ve SOSYAL SORUMLULUK DUYARLILIĞI, BİLGİ GÜVENLİĞİ gelişmiş sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı olarak devam etmektedir. Şirketimizin iç ve dış pazardaki devamlılığı ürün ve hizmet kalitesinin sürekli olması ile mümkündür. Buna paralel olarak ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalışanlarımızın kalitesi ve sorumluluğu ile başlar. Ezer Otomatik Kapı Sistemleri, sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı olarak tüm politikalarını oluşturmuş ve uygulamaya koymuştur.

Amacımız ve Bağlı Olduğumuz İlkeler;

• Ezer Otomatik Kapı Sistemleri’nin sahip olduğu değerlerle, hedef ve stratejilerini birleştirmek ve hedef 
pazarda sürekli gelişme ile büyümek,
• Ürün ve hizmetlerimizi müşterilerimize artan kalitede, rakiplerimizden daha önce sunarak pazarda ve
rekabette sahip olduğumuz üstünlüğü sürdürmek,
• Kalitede sürekliliğin sağlanabilmesi amacıyla şirket genelinde planlı ve sistemli bir organizasyon ile
hedeflenen kalite seviyesine ulaşmak , sürekli iyileştirmek ve geliştirmek,
• Tüm süreçlerde inovasyon ve verimlilik yaklaşımı uygulamak,
• Üretimimizin tüm aşamalarında kaliteyi hedef alan çalışanlarımızın memnuniyetini artırmak,
• Araştırma, geliştirme çalışmalarını dünya standartlarında yapmak,

COC POLİTİKALARIMIZ;

• Bütün işletme ve faaliyetlerimizde sorumluluk bilinci ile ahlaklı bir şekilde davranmak,
• İş kanunu gerekliliklerini yerine getirmek, Entegre Yönetim Sistem Standartları ile yerel ve uluslararası
kanunlara uygunluğu sağlamak,
• Her bireyin haklarına ve kişiliğine saygılı olmak, sözlü, fiziksel ya da psikolojik tacize izin vermemek, eşit
ve adaletli davranmak,
• Çalışanların sendikaya katılmaları ya da katılmamaları konusunda baskı yapmamak,
• Zorla ve zorunlu çalıştırmamak,
• Fazla mesaide gönüllülük esasına uymak ve kanunlara göre belirlenen süreleri aşmamak,
• Kanunlara göre belirlenen çalışma sürelerine uymak
• Tüm işletmelerimizde çocuk işçi kapsamına uyan 15 yaşını doldurmamış çocuk işçi çalıştırmamak,
• İşletmelerimizde çalışanlarımıza dil, din, ırk, ulusal köken, cinsiyet, düşünce gibi konularda bir ayrımcılık
uygulamamak,
• İşletmemizde belirlenen tehlikelerin risk değerlerini azaltıcı faaliyetlerde bulunmak,
• Çalışanlardan gelen şikâyet ve önerilerin standarda uygun olarak değerlendirilmesini sağlamak, şikayet
edenle ilgili herhangi bir misillemeye, ayrımcılığa veya cezaya müsaade etmemek,
• İş ortaklarımıza politikamızın gereklerini duyurmak ve bu gerekliliklere uygun çalışmasını denetlemek
ve desteklemek,
• Yönetim ve çalışanlar olarak eğitime verdiğimiz önemi, kalite geliştirme, çevre ve sosyal sorumluluk ile
ilgili eğitimlere yer vererek şirket çalışanlarının standartlarını yükseltmek, çevre bilincini geliştirmek

İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE POLİTİKALARIMIZ;

• Çalışanlarımızın İnsan Sağlığı ve Güvenliğini her zaman ön planda tutmak,
• İşletmemizde kazaları ve mesleki hastalıkları önlemeye yönelik faaliyetler gerçekleştirmek,
• Sektörümüz ile ilgili konulan çevre yasalarına uyumlu çalışmak, çevre ile ilgili uygulamalarda güven
sağlamak,
• Tükettiğimiz enerjinin en etkin şekilde kullanımını sağlamak,
• Faaliyetlerimiz sırasında yarattığımız kirliliği minimuma indirgemek,
• Doğal kaynak kullanımını mümkün olduğu kadar en aza indirmek,
• Atıklarımızın çevreye zarar vermeyecek şekilde bertarafını sağlamak,
• Geri kazanımla ilgili yapılması gereken tüm faaliyetleri sağlamak,
• Teknolojik gelişmelere paralel olarak çevreci bir anlayışla sürekli gelişmek,

BİLGİ GÜVENLİĞİ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI;

• Bilgi güvenliği yönetimi sistemi gereksinimlerinin Ezer Otomatik Kapı sistemleri proseslerine uygun 
olmasını sağlamak,
• Tüm çalışanlarımızı, paydaşlarımızı bilgi güvenliğiyle ilgili uygulanabilir gereksinimleri karşılamaya
yönlendirmek,
• ISO 27001 Bilgi Güvenliği şartlarını sağlamak, bilgi güvenliğini sağlayıcı sistem ve alt yapıları
oluşturmak,
• Organizasyonumuzun içerisinde bilgi güvenliğini başlatmak, uygulamak ve kontrol etmek yönetimin
sorumluluğundadır.

• Kişisel verileri KVKK ‘ya uygun olarak korumak.

İNSAN HAKLARI POLİTİKALARIMIZ;

• Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve 
birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler.
• Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir akide, milli veya içtimai menşe, servet,
doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin tekmil haklardan ve bütün hürriyetlerden istifade
edebilir. Bundan başka, bağımsız memleket uyruğu olsun, vesayet altında bulunan, gayri muhtar veya
sair bir egemenlik kayıtlamasına tabi ülke uyruğu olsun, bir şahıs hakkında, uyruğu bulunduğu
memleket veya ülkenin siyasi, hukuki veya milletlerarası statüsü bakımından hiçbir ayrılık
gözetilmeyecektir.
• Yaşamak, hürriyet ve kişi emniyeti her ferdin hakkıdır.
• Herkes her nerede olursa olsun hukuk kişiliğinin tanınması hakkını haizdir.
• Her şahsın, fikir, vicdan ve din hürriyetine hakkı vardır; bu hak, din veya kanaat değiştirmek hürriyeti,
dinini veya kanaatini tek başına veya topluca, açık olarak veya özel surette, öğretim, tatbikat, ibadet ve
ayinlerle izhar etmek hürriyetini içerir.
• Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin makul surette sınırlandırılmasına ve
belirli dönemlerde ücretli tatillere hakkı vardır.
• İnsan Hakları ihlalleri ve şikâyet hattı şirketimiz tarafından oluşturulmuş, şahıslarla ve şirket içerisinde
duyurulmuştur. Bu politika Şeffaflık İlkesine bağlı olarak şirket içi duyuru panolarında, internet
sitemizde ve bölümlerde tüm çalışanlarımıza, istenildiği takdirde ise üçüncü taraflara duyurulmakta
ve/veya paylaşılmaktadır

Yönetim; şirket bünyesinde Kalite anlayışını, İş Sağlığı Güvenliği anlayışını, Çevre anlayışını, Sosyal Sorumluluk anlayışını ve Bilgi Güvenliği anlayışını sisteme yayacağını ve geliştireceğini taahhüt eder.
Şirketimiz hedeflerine, çalışanlarının sürekli geliştirmeyi benimsemesi ve sahiplenmesi sayesinde ulaşır.

EZER OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ A.Ş
YÖNETİM KURULU                  

×
img

  Mesaj Gönder

  İletişim Bilgileri

  Telefon

  +90 216 311 83 00

  Whatsapp

  +90 530 762 07 46

  E-Mail

  info@paw.com.tr

  Adres

  Osmangazi Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No: 7 Kat : B-1 Sancaktepe, İstanbul, TURKEY